Allmänna villkor

Sprd.net AG:s allmänna köp- och leveransvillkor

§ 1 Allmänt

Din avtalspartner för alla beställningar inom ramen för detta webberbjudande är sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (handelsregister tingsrätt Leipzig, HRB 22478), i det följande kallat "Spreadshirt". Samtliga leveranser från Spreadshirt till kunderna sker på basis av nedanstående allmänna köp- och leveransvillkor. Dessa ligger till grund för alla erbjudanden och avtal mellan Spreadshirt och kunden och anses godkända för samtliga affärsöverenskommelsers varaktighet. Motstridiga eller avvikande villkor från köparens sida är bara bindande om Spreadshirt skriftligt har godkänt dessa.

§ 2 Ansvar för webberbjudande

(1) Via Spreadshirts plattform står två typer av butiker till förfogande. Dels butiker som utformas och drivs av Spreadshirt självt (”Spreadshirtbutiker”) och dels butiker som utformas och drivs av oberoende butiksinnehavare (”partnerbutiker”). Information om de respektive innehavarna av en butik finns på länken ”utgivningsinformation” i respektive butik.

(2) Spreadshirt är ansvarigt för de artiklar och motiv som erbjuds i en ”Spreadshirtbutik” och för tformandet av butiken sammantaget.

(3) Butiksinnehavaren är ensam ansvarig för de artiklar och motiv som erbjuds i ”partnerbutiken”, för tformandet av butiken och för marknadsföringen av de erbjudna artiklarna. Spreadshirt tillägnar sig uttryckligen inte detta innehåll från butiksinnehavaren om det inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa allmänna villkor och/eller bestämmelserna i de allmänna villkoren för butiksinnehavare. Detta gäller särskilt butiksinnehavarens överträdelse av skyldigheten att använda dessa allmänna villkor från Spreadshirt i sin butik gentemot slutkunderna.

§ 3 Ingående av avtalet

(1) De erbjudanden som finns på webbplatsen utgör en icke bindande uppmaning till kunden att beställa hos Spreadshirt.

(2) Genom att skicka iväg det ifyllda beställningsformuläret på Internet lämnar kunden ett bindande erbjudande om att sluta ett köpavtal resp. tillverkningsavtal. Vid beställningen finns följande språk tillgängliga: tyska, engelska, franska, spanska, nederländska, italienska, norska, svenska, danska, polska och finska.

Spreadshirt skickar därefter en beställningsbekräftelse till kunden via e-post och granskar om erbjudandet rättsligt och faktiskt är genomförbart, särskilt vad gäller en möjlig överträdelse mot tredje parts immateriella rättigheter. Beställningsbekräftelsen innebär inte att erbjudandet har antagits, utan skall bara informera kunden om att beställningen har inkommit till Spreadshirt.

Detaljerna i beställningen kan även ses online i användarprofilen under ”Dina beställningar” på www.spreadshirt.se.

(3) I samband med § 2 (3) är det inte möjligt för Spreadshirt som tillhandahåller plattformen att i förväg granska samtliga tryckmotiv som designats av kunder eller butiksinnehavare för eventuella överträdelser. Spreadshirt förbehåller sig rätten att avvisa inkomna beställningar inom den lagstadgade tidsfristen, om det inom ramen för beställningsprocessen blir känt eller misstanke uppstår om att rättigheter som tredje part har eller rättsliga bestämmelser skadas på grund av ett tryckmotiv.

(4) Avtalet ingås med förbehåll för fullständig leverering i rätt tid. Detta förbehåll gäller inte vid kortfristiga leveransstörningar eller om Spreadshirt är ansvarigt för att leveransen inte har genomförts, i synnerhet om Spreadshirt underlåter att utföra en kongruent ersättningsaffär i rätt tid. Kunden informeras omedelbart om att tjänsten inte är tillgänglig. Om kundens motprestation är utförd, så kommer denna att ersättas.

§ 4 Leverans

(1) Leveransen sker principiellt inom tre veckor efter att kunden har fått beställningsbekräftelsen. Leveransdatum och leveranstid är bara bindande om de har bekräftats som sådana uttryckligen och skriftligt av Spreadshirt.

(2) Vi levererar till hela världen. Mer information om leveransen finns på www.help.spreadshirt.com/hc/sv.

(3) Leveransen görs av ett leveransföretag som väljs av Spreadshirt. Kunden får betala en portokostnad som beror på beställningsvärdet och platsen som varan skall levereras till.

(4) Om det undantagsvis inte går att leverera inom den under (1) nämnda fristen på tre veckor efter avtalets ingående, så informerar Spreadshirt kunden om det senast i samband med fristens utgång utan dröjsmål i skriftlig form (§ 126b BGB, den tyska civillagen). Kunden har sen en hävningsrätt som han eller hon måste utöva utan dröjsmål i skriftlig form (§ 126b BGB).

§ 5 Priser

(1) För beställare från EU-länder, Schweiz, Storbritannien, Norge, Liechtenstein och Isle of Man är de angivna priserna slutpriser. De innehåller lagstadgade skatter, i synnerhet mervärdesskatt. Leveransadressen är avgörande.

(2) För beställare utanför EU (utom för beställare från Schweiz, Storbritannien, Norge, Liechtenstein, Monaco och Isle of Man) och för beställare från territorier i EU-länder med speciell mervärdesskattebehandling (jfr artikel 6 i direktivet 2006/112/EG) är alla angivna priser nettopriser. Leveransadressen är avgörande. Om mervärdesskatt tillkommer enligt lagbestämmelserna i mottagarlandet, ska denna betalas av beställaren när varan mottas. För beställare utanför EU kan dessutom importtullar, förtullningskostnader och ytterligare kostnader och avgifter tillkomma som beställaren måste betala i samband med att varan mottas.

(3) Kunden står för leveranskostnader, som kan bero på beställningsvärdet och platsen som varorna skall levereras till.

§ 6 Betalning

(1) Betalningen görs enligt kundens val via direktdebitering (SEPA-grundfullmakt), kreditkort, förskottsbetalning eller andra betalningssätt. Spreadshirt förbehåller sig rätten att begränsa urvalsmöjligheterna för de betalningssätt som en kund kan välja mellan beroende på beställningsvärde, försändelseregion eller andra sakliga kriterier. Vid betalning med direktdebitering (SEPA-grundfullmakt) kommer Spreadshirt att skicka förhandsinformationen (pre-notification) till kunden efter att beställningen har gjorts inom ramen för beställningsbekräftelsen (se § 3 st. 2). Direktdebiteringen görs hos kontoförande bankinstitut i Tyskland, Österrike och Spanien tidigast 1 dag efter att förhandsinformationen har skickats, hos kontoförande bankinstitut i andra länder tidigast 5 dagar efter att förhandsinformationen har skickats.

(2) Om den betalningsmetod som kunden valt inte går att genomföra trots avtalsenligt genomförande från Spreadshirts sida, i synnerhet då en debitering av kundens konto inte är möjlig på grund av bristande täckning på kontot eller att felaktig information har angetts, skall kunden ersätta Spreadshirt eller en tredje part som har anlitats för genomförandet för de merkostnader som därmed har uppstått.

(3) Spreadshirt har rätt att använda sig av tjänster av en pålitlig tredje part vid genomförandet av betalningen:

a) Vid en betalningsförsening av kunden får Spreadshirt överlåta sina fordringar till ett inkassoföretag och överlåta de personuppgifter som är nödvändiga för att betalningen skall kunna genomföras till denna tredje part.

b) Om tredje part är inblandad i genomförandet av betalningen ses betalningen som genomförd i förhållande till Spreadshirt först när beloppet i enlighet med avtalet har ställts till tredje parts förfogande, så att tredje part obegränsat kan förfoga över det.

(4) Kunden är införstådd med att endast få elektroniska fakturor. Fakturorna görs tillgängliga för kunden i PDF-format via e-post.

§ 7 Äganderättsförbehåll

(1) Varan förblir Spreadshirts egendom tills betalning gjorts av de fordringar som tillkommer Spreadshirt. Om kunden är en näringsidkare i den betydelse som avses i handelslagstiftningen (HGB), förbehåller Spreadshirt sig äganderätten till alla levererade varor tills alla betalningar från affärsrelationen har gått in.(2) Kunden är förpliktad att behandla varan varsamt tills äganderätten överförts till honom eller henne.

§ 8 Garanti

(1) Om det föreligger ett fel enligt garantiförpliktelsen, har kunden rätt att inom ramen för de rättsliga bestämmelserna kräva att felet åtgärdas, kräva att få en felfri vara, upphäva avtalet eller sänka köppriset.

(2) Vid returer på grund av fel står Spreadshirt också för portokostnaderna.

(3) Datakommunikationen via Internet kan med den nuvarande tekniken inte garanteras vara felfri och/eller alltid tillgänglig. Spreadshirt ansvarar därför inte för en stadigvarande och oavbruten tillgänglighet till webberbjudandet.

(4) Kundens anspråk från garantin förutsätter att kunden, om han eller hon är en näringsidkare, fullgör sin undersökningsplikt och reklamationsskyldighet enligt § 377 HGB (handelslagstiftningen).

(5) Preskriptionstiden för garantianspråk på den levererade varan är två år från det att varan mottagits. Om kunden är en företagare så är preskriptionstiden ett år.

§ 9 Ansvarsbegränsning

(1) Spreadshirts ansvar rättar sig i övrigt efter de rättsliga bestämmelserna om dessa allmänna köp- och leveransvillkor inte fastställer något annat. För skadestånd har Spreadshirt, oavsett av vilken rättsgrund, obegränsat ansvar endast vid uppsåt och grov vårdslöshet. Dessutom ansvarar Spreadshirt vid enkel vårdslöshet för förluster orsakade av skador på hälsan, kroppsskador eller dödliga skador. Vid enkel vårdslöshet och brott mot en väsentlig avtalsskyldighet är Spreadshirts ansvar begränsat till ersättning av vanligt förekommande skador som är möjliga att förutse. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte av de ovannämnda bestämmelserna.

(2) Om ett ansvar för Spreadshirt i dessa allmänna köp- och leveransvillkor är uteslutet eller begränsat, gäller detta också för det personliga skadeståndsansvaret för Spreadshirts anställda, arbetstagare, medarbetare, vikarier och assistenter.

§ 10 Information och ytterligare upplysningar om hävningsrätten enligt § 312d st. 1 BGB för konsumenter enligt definitionen i § 13 BGB

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka (sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Telefon +49 (0) 341 25 049 946, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 60 SEK. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

  • Till sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net: :
  • Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)
  • Beställdes den (*)/mottogs den (*)
  • Konsumentens/konsumenternas namn:
  • Konsumentens/konsumenternas adress:
  • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
  • Datum:

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Undantag från hävningsrätten

Hävningsrätt föreligger inte vid avtal om leverans av varor som inte är förtillverkade och för vilkas tillverkning ett individuellt urval eller bestämmande av konsumenten är avgörande och som entydigt anpassas till konsumentens personliga behov.

§ 11 Upphovsrätt till tryckmotiv, ansvarsfriskrivning.

(1) Om kunden översänder ett eget motiv eller inverkar på produkten på annat sätt (personlig utformning av text), försäkrar kunden Spreadshirt att text och motiv är fria från tredje parts rättigheter. Eventuella brott mot upphovsrätten, personlighetsrätten eller namnrätten belastar i detta fall helt och hållet kunden. Kunden försäkrar även att han eller hon inte skadar någon av tredje parts övriga rättigheter genom individualiseringen av produkten.

(2) Kunden befriar Spreadshirt från alla fordringar och anspråk som görs gällande på grund av brott mot sådana rättigheter som tredje part har, om kunden är ansvarig för att en förpliktelse inte har uppfyllts. Kunden ersätter Spreadshirt för alla kostnader för försvaret och övriga kostnader som uppstår.

§ 12 Avvikelser gällande teknik och utformning

Vid uppfyllandet av avtalet förbehåller vi oss uttryckligen avvikelser i jämförelse med beskrivningarna och uppgifterna i våra broschyrer, kataloger och övrigt skriftligt och elektroniskt underlag beträffande materials beskaffenhet, färg, vikt, mått, design eller liknande kännetecken, om dessa är rimliga för beställaren. Rimliga skäl till ändringar kan följa av vanliga variationer och tekniska produktionsprocesser.

§ 13 Datasäkerhet

Spreadshirt behandlar kundens personuppgifter utifrån ändamålet och enligt de rättsliga bestämmelserna. De personuppgifter som angetts vid beställningen av varor (till exempel namn, e-postadress, adress, betalningsinformation) används av Spreadshirt för att genomföra avtalet. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av Spreadshirt och överlämnas inte till tredje parter som inte är inblandade i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen. Kunden har rätt att på begäran gratis få information om de personuppgifter som Spreadshirt har sparat om honom eller henne. Dessutom har kunden rätt att korrigera felaktiga uppgifter, spärra och ta bort sina personuppgifter, om ingen lagstadgad skyldighet att lagra uppgifter står i vägen.

§ 14 Tvistlösning

Europeiska kommissionen inrättar en plattform för tvistlösning på nätet, som kunderna kan öppna här. Vi är inte förpliktade eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande vid ett förlikningsorgan för konsumenter.

§ 15 Laga domstol – leveransort – lagval

(1) Leveransort för samtliga leveranser är Spreadshirts huvudkontor i Leipzig.

(2) Om kunden är en näringsidkare i den betydelse som avses i handelslagstiftningen (HGB), en offentligrättslig juridisk person eller särskilda offentligrättsliga fonder, är Leipzig laga domstol. Spreadshirt har i detta fall också rätt att välja att dra butiksinnehavaren inför rätta vid domstolen i dess hemvist. Motsvarande gäller om kunden inte förfogar över någon allmän laga domstol, om kunden efter ingåendet av avtalet flyttar sin hemvist eller vanliga vistelseort till ett annat land eller om kundens hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när processen inleds.

(3) Avtalet enligt dessa allmänna köp- och leveransvillkor lyder uteslutande under förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. FN:s köprätt gäller inte. Om kunden är konsument i den betydelse som avses i § 13 BGB och har sin vanliga vistelseort utanför Tyskland, påverkas denna stats tvingande bestämmelser inte.

(4) Om enstaka bestämmelser i dessa allmänna köp- och leveransvillkor skulle vara utan verkan eller strida mot rättsliga bestämmelser, så påverkas inte avtalet i övrigt.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss