Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Dostaw firmy sprd.net AG

§ 1 Postanowienia ogólne

Partnerem umowy dotyczącej wszelkich zamówień składanych w ramach niniejszej oferty online jest firma sprd.net AG, z siedzibą w Gießerstraße 27, 04229 Lipsk, Niemcy ( wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Lipsku - Amtsgericht Leipzig - HRB 22478) dalej jako "Spreadshirt".

Wszystkie dostawy firmy Spreadshirt do klienta odbywają się na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Dostaw. Służą one jako podstawa dla wszystkich ofert i umów pomiędzy firmą Spreadshirt a klientem i uchodzą za zaakceptowane na cały okres stosunków handlowych. Sprzeczne lub odmienne warunki kupującego są wiążące tylko wtedy, jeśli firma Spreadshirt uznała je na piśmie.

§ 2 Odpowiedzialność za ofertę online

(1) Poprzez platformę firmy Spreadshirt do dyspozycji są dwa rodzaje sklepów. Z jednej strony sklepy, które projektowane i prowadzone są przez samą firmę Spreadshirt („sklepy Spreadshirt“), z drugiej strony sklepy, które projektowane są i prowadzone są przez niezależne osoby prowadzące sklepy („sklepy partnera“). Informacje na temat danej osoby prowadzącej sklep widoczne są przez link „impressum“ w danym sklepie.

(2) Za oferowane w „sklepie firmy Spreadshirt“ artykuły i motywy oraz całe wyposażenie sklepu odpowiedzialna jest firma Spreadshirt.

(3) Za produkty i wzory oferowane w "sklepie partnerskim", za urządzenie sklepu, jak również reklamę oferowanych produktów odpowiedzialny jest wyłącznie posiadacz sklepu partnerskiego. Wspomniane treści, tworzone przez posiadacza sklepu partnerskiego, absolutnie nie zależą do Spreadshirt, o ile nie są one zgodne z regulacjami niniejszych warunków handlowych i/lub ogólnych warunków handlowych dla sklepów partnerskich Spreadshirt. Dotyczy to szczególnie naruszeń ze strony posiadaczy sklepów partnerskich polegających na niestosowaniu się do obowiązku posługiwania wobec klientów wyłacznie niniejszymi warunkami handlowymi.

§ 3 Zawarcie umowy

(1) Zawarte na stronie internetowej "oferty" stanowią niezobowiązujące wezwanie dla klienta, aby zamawiać w firmie Spreadshirt.

(2)Przesyłając drogą internetową wypełniony formularz zgłoszeniowy, klient słada wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna lub o dostawę usługi. Zanim formularz zostanie przesłany, pojawia się strona z przeglądem wpisanych danych, na której klient ma możliwość weryfikacji lub korekty tychże danych. Proces składania zamówienia dostępny jest obecnie w następujących językach: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, włoski, norweski, szwedzki, duński, polski oraz fiński.

Na podstawie tego firma Spreadshirt wysyła klientowi przez e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia i sprawdza ofertę pod względem jej prawnej i faktycznej możliwości wykonania, zwłaszcza odnośnie możliwego naruszenia praw ochronnych osób trzecich. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty, lecz powinno tylko poinformować klienta o tym, że jego zamówienie wpłynęło do firmy Spreadshirt.

Umowa uchodzi za zawartą w momencie, kiedy Spreadshirt wyśle do klienta zamówiony produkt i potwierdzi ten fakt, przesyłając klientowi ponownie e-mail (potwierdzenie wysyłki). Szczegóły zamówienia można sprawdzić również online pod adresem www.spreadshirt.pl w profilu użykownika, w zakładce „Twoje zamówienie“.

(3) W związku z §2 (3) nie jest możliwym dla firmy Spreadshirt jako oferenta na platformie sprawdzenie najpierw wszystkich zaprojektowanych przez klientów czy osoby prowadzące sklep motywów druku pod względem ewentualnych naruszeń prawa. Firma Spreadshirt zastrzega sobie odrzucenie zamówień, które nadeszły, - w przeciągu ustawowego terminu przyjęcia - jeśli w ramach procesu zamówienia będzie wiadomo lub jeśli powstanie podejrzenie, że poprzez motyw druku naruszone zostaną prawa osób trzecich lub przepisy ustawowe.

(4) Umowa jest zawierana pod warunkiem, że Spreadshirt jest w stanie na czas i w pełni otrzymać dostawę koniecznego towaru od swojego dostawcy. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku krótkoterminowych zaburzeń w dostawach lub gdy Spreadshirt ponosi winę za brak dostawy, szczególnie jeśli Spreadshirt zaniedbał zabezpieczyć na czas odpowiednią ilość towaru – o ile konieczne - z innych źródeł. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niewykonalności usługi. Jeśli świadczenie wzajemne ze strony klienta zostało zrealizowane, zostanie ono zwrócone.

§ 4 Dostawa / wysyłka

(1) Dostawa odbywa się zasadniczo w terminie trzech tygodni od otrzymania przez klienta potwierdzenia zamówienia. Terminy i czasy dostawy są wiążące tylko w przypadku, gdy Spreadshirt potwierdzi je jednoznacznie w formie pisemnej.

(2) Dostawa odbywa się na terenie całego świata. Więcej informacji na temat dostawy znajduje się na stronie www.help.spreadshirt.com/hc/pl.

(3) Dostawy odbywają się przez wybieranego przez firmę Spreadshirt usługodawcę wysyłkowego. Klient musi ponieść ryczałt za opłaty pocztowe, który zależeć będzie od wartości zamówienia i od miejsca, do którego należy je dostarczyć.

(4) Jeśli dostawa wyjątkowo nie będzie możliwa w ciągu terminu wymienionego w (1) w przeciągu trzech tygodni od zawarcia umowy, to firma Spreadshirt niezwłocznie poinformuje o tym klienta najpóźniej wraz z upływem terminu w formie tekstu (§ 126b BGB Kodeksu Cywilnego). Klientowi przysługuje wtedy prawo odstąpienia od umowy, z którego ze swojej strony musi niezwłocznie skorzystać w formie tekstu (§ 126b BGB Kodeksu Cywilnego).

§ 5 Ceny

(1) Dla zamawiających z krajów UE, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Liechtensteinu, Monako i Wyspy Man podane ceny są cenami końcowymi. Ceny te zawierają obowiązujące ustawowo podatki, zwłaszcza podatek VAT. Decydujący jest adres do dostawy.

(2) Dla zamawiających z krajów spoza UE (z wyjątkiem zamawiających ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Liechtensteinu, Monako i Wyspy Man) oraz dla zamawiających z krajów UE, w których obowiązują specjalne zasady opodatkowania podatkiem VAT (por. art. 6 dyrektywy 2006/112/WE) podane ceny są cenami netto. Decydujący jest adres dostawy. Jeśli zgodnie z przepisami prawa w kraju odbiorcy naliczany jest podatek VAT, zamawiający musi go uiścić dodatkowo przy odbiorze towaru. Oprócz tego zamawiających spoza UE mogą obowiązywać cła importowe, koszty oclenia oraz inne koszty i opłaty, które zamawiający musi dodatkowo uiścić przy odbiorze towaru.

(3) Klient ponosi koszty przesyłki, które mogą zależeć od wartości zamówienia oraz od miejsca, do którego towar ma zostać dostarczony.

§ 6 Płatność

(1) Płatność odbywa się zgodnie z wyborem klienta w drodze polecenia zapłaty (SEPA Core Direct Debit), kartą kredytową, przedpłatą na konto lub inną metodą. Spreadshirt zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępnych dla klienta metod płatności, w zależności od wartości zamówienia, regionu wysyłki lub innych obiektywnych kryteriów. W przypadku realizacji płatności w drodze polecenia zapłaty (SEPA Core Direct Debit) Spreadshirt powiadomi uprzednio klienta o obciążeniu jego konta (Pre-Notification), zaraz po złożeniu zamówienia, w ramach potwierdzenia zamówienia (patrz § 3 ust. 2). W przypadku banków prowadzących rachunki bankowe w Niemczech, Austrii i Hiszpanii obciążenie rachunku następuje najwcześniej 1 dzień po dostarczeniu powiadomienia o obciążeniu. W przypadku banków prowadzących rachunki bankowe w innych krajach − 5 dni po dostarczeniu powiadomienia.

(2) O ile wybrany przez klienta sposób płatności mimo zgodnej z umową realizacji ze strony firmy Spreadshirt jest nie do zrealizowania, zwłaszcza ponieważ niemożliwy jest przelew z konta klienta z powodu braku pokrycia jego konta lub z powodu podania błędnych danych, klient musi firmie Spreadshirt lub osobie trzeciej, której zlecił realizację, zwrócić powstające przez to dodatkowe koszty.

(3) Firma Spreadshirt jest uprawniona do skorzystania podczas realizacji płatności z usług godnych zaufania osób trzecich:

a) W przypadku zwłoki w zapłacie klienta firma Spreadshirt może scedować jego roszczenia na biuro inkasowe i przekazać konieczne do realizacji płatności dane osobowe tej osobie trzeciej.

b) W przypadku włączenia osób trzecich do realizacji płatności, płatność w stosunku do firmy Spreadshirt uchodzi dopiero wtedy za dokonaną, jeśli suma zgodnie z umową została oddana do dyspozycji osobie trzeciej, tak że osoba trzecia może nią dysponować nieograniczenie.

(4) Klient zgadza się na otrzymywanie rachunków wyłącznie w formie elektronicznej. Rachunki przekazywane będą klientowi drogą mailową w formacie PDF.

§ 7 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

(1) Towar pozostaje aż do uregulowania należnych firmie Spreadshirt wierzytelności własnością firmy Spreadshirt. Jeśli klient jest kupcem w rozumieniu Kodeksu Handlowego, firma Spreadshirt zastrzega sobie własność wszystkich przedmiotów dostawy aż do wpłynięcia wszystkich płatności ze stosunku handlowego.

(2) Klient jest zobowiązany do troskliwego obchodzenia się z towarem aż do przejścia własności na niego.

§ 8 Gwarancja

(1) O ile dojdzie do wady wynikającej z tytułu obowiązku gwarancji, klient jest uprawniony w ramach przepisów ustawowych do zażądania dodatkowego wykonania, do odstąpienia od umowy lub do zmniejszenia ceny sprzedaży.

(2) W przypadku odesłania spowrotem z powodu wad firma Spreadshirt przejmie także koszty opłaty pocztowej.

(3) Przekazywanie danych poprzez internet nie może według obecnego stanu techniki zostać zagwarantowane w sposób bezbłędny oraz/lub zostać zagwarantowane do dyspozycji o każdej porze. Dlatego też firma Spreadshirt nie odpowiada za stałą i nieprzerwaną rozporządzalność oferty online.

(4) Roszczenia klienta z tytułu gwarancji zakładają, że spełnił on, o ile w przypadku klienta chodzi o kupca, swoje należące się według § 377 Kodeksu Handlowego (HGB) powinności sprawdzenia i złożenia reklamacji.

(5) Termin przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji za dostarczony towar wynosi dwa lata od otrzymania towaru. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, to termin przedawnienia wynosi jeden rok.

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

(1) Odpowiedzialność cywilna firmy Spreadshirt kieruje się poza tym według ustawowych przepisów, o ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i Warunkach Dostaw nie jest ustalone nic innego. Z tytułu odszkodowania firma Spreadshirt odpowiada nieograniczenie - obojętnie na jakiej podstawie prawnej - tylko w przypadku premedytacji i rażącego niedbalstwa. Poza tym firma Spreadshirt odpowiada nieograniczenie w przypadku zwykłego niedbalstwa za szkody naruszenia życia, stanu zdrowia i uszkodzenia ciała. W przypadku zwykłego niedbalstwa i naruszenia istotnego obowiązku z umowy (zasadniczego obowiązku) odpowiedzialność cywilna firmy Spreadshirt jest ograniczona do rekompensaty dającej się przewidzieć, w typowy sposób zaistniałej szkody. Odpowiedzialność cywilna według ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu pozostaje nietknięta powyższymi regulacjami.

(2) O ile odpowiedzialność cywilna firmy Spreadshirt w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i Warunkach Dostaw jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to także osobistej odpowiedzialności cywilnej z tytułu odszkodowania zatrudnionych osób, pracowników, współpracowników, przedstawicieli oraz osób, którym dłużnik powierzył wykonanie zobowiązania firmy Spreadshirt.

§ 10 Pouczenie i dalsze informacje o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 312d ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) dla konsumentów w rozumieniu § 13 BGB

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Telefon +49 (0) 341 25 049 946, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net:
  • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
  • Data zamówienia (*)/odbioru (*)
  • Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dotyczących dostaw towarów nieprefabrykowanych, które wyprodukowano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta, lub które są jednoznacznie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

§ 11 Prawa autorskie do design’ów druku, zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej

(1) Jeśli klient udostępni własny wzór do nadruku lub w inny sposób zmieni produkt (dodanie tekstu), to jednocześnie klient zapewnia Spreadshirt, że tekst i wzór nie są przedmiotem praw osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska w pełni spoczywa na kliencie. Klient zapewnia również, iż zindywidualizowany przez niego produkt, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

(2) Klient zwolni firmę Spreadshirt ze wszystkich wierzytelności i roszczeń, których dochodzić można z powodu naruszenia tego rodzaju praw osób trzecich, o ile klient ma reprezentować naruszenie obowiązków. Klient zwraca firmie Spreadshirt wszystkie powstające koszty obrony oraz pozostałe szkody.

§ 12 Odstępstwa techniczne i odstępstwa dotyczące zaprojektowania

Zastrzegamy sobie wyraźnie podczas realizacji umowy odstępstwa wobec opisów i danych w naszych prospektach, katalogach i pozostałych pisemnych jak i elektronicznych dokumentach odnośnie właściwości materiału, koloru, wagi, wymiarów, zaprojektowania lub podobnych cech charakterystycznych, o ile są one do zaakceptowania przez zamawiającego. Powody zmian w dopuszczalnych granicach mogą wynikać z przyjętych w handlu wahań oraz technicznych przebiegów produkcji.

§ 13 Ochrona danych

Firma Spreadshirt przetwarza dane osobowe klienta w związku z pewnym celem oraz zgodnie z przepisami ustaw. Podane w celu zamówienia towarów dane osobiste (jak na przykład nazwisko, adres e-mailowy, adres, dane dotyczące płatności) wykorzystywane są przez firmę Spreadshirt do wykonania i realizacji umowy. Z tymi danymi firma Spreadshirt obchodzi się poufnie i nie przekazuje ich osobom trzecim, które nie biorą udziału w procedurze składania zamówienia, dostarczenia i procedurze płatności. Klient ma prawo nieodpłatnie otrzymać na wniosek informacje na temat danych osobowych, które zostały zapisane o nim przez firmę Spreadshirt. Dodatkowo ma on prawo do skorygowania nieprawidłowych danych, zablokowania i skasowania swoich danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie żaden ustawowy obowiązek przechowywania.

§ 14 Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów (ODR), z którego klienci mogą skorzystać tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze prowadzonej przez organ ds. rozstrzygania sporów konsumenckich.

§ 15 Właściwość miejscowa sądu – miejsce wykonania zobowiązania – wybór środka prawnego

(1) Miejscem wykonania zobowiązania dla wszystkich dostaw jest siedziba prawna firmy Spreadshirt w Lipsku.

(2) O ile w przypadku klienta chodzi o kupca w rozumieniu Kodeksu Handlowego (HGB), osobę prawną prawa publicznego lub o publicznoprawny odrębny majątek, Lipsk jest właściwością miejscową sądu. Firma Spreadshirt jest uprawniona również i w tym przypadku do zaskarżenia klienta według wyboru firmy Spreadshirt w sądzie w jego miejscu zamieszkania. Stosowne przepisy dotyczą przypadku, gdy klient nie dysponuje żadną ogólną właściwością miejscową sądu w Niemczech, przeniesie po zawarciu umowy swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajowego pobytu z kraju albo jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajowego pobytu nie są znane podczas wytoczenia powództwa.

(3) Umowa stosownie do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Dostaw podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Obowiązywanie prawa sprzedaży Narodów Zjednoczonych jest wykluczone. O ile klient jest konsumentem w znaczeniu § 13 Kodeksu Cywilnego (BGB) i posiada swój zwyczajowy pobyt za granicą, bezwzględnie obowiązujące postanowienia tego państwa pozostają nietknięte.

(4) Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Dostaw będą nieskuteczne lub będą sprzeczne z regulacjami ustawowymi, to przez to umowa nie zostanie naruszona w pozostałej części.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami