Betingelser & vilkår

Alminnelige forretnings- og leveringsvilkår fra sprd.net AG

§ 1 Allment

Din avtalepartner for alle bestillinger innenfor rammen av dette online-tilbudet er sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (anmeldt til handelsregisteret ved Leipzig tingrett, HRB 22478), heretter kalt ”Spreadshirt”.

Samtlige leveranser fra Spreadshirt til kunden skjer på grunnlag av nedenstående alminnelige forretnings- og leveringsvilkår. Disse ligger til grunn for alle tilbud og overenskomster mellom Spreadshirt og kunden, og gjelder som godkjente så lenge hele forretningsforbindelsen varer. Motstående eller avvikende vilkår fra kjøperen er bare bindende såframt Spreadshirt har godkjent disse skriftlig.

§ 2 Ansvar for online-tilbud

(1) På Spreadshirts plattform står det to typer butikker til rådighet. Det er butikker som Spreadshirt selv oppretter og driver («Spreadshirt-butikker»), og det er butikker som blir opprettet og drevet av uavhengige butikkoperatører («partnerbutikker»). Informasjon om hvem som driver en butikk er synlig gjennom lenken «impressum/om oss» i den aktuelle butikken.

(2) For artiklene og motivene som blir tilbudt i en «Spreadshirt-butikk» og utformingen av butikken i det hele tatt er Spreadshirt ansvarlig.

(3) For artiklene og motivene som blir tilbudt i en „partnerbutikk“ og utformingen av butikken samt reklamen for de tilbudte artiklene er butikkoperatøren eneansvarlig. Spreadshirt tilegner seg disse innholdene fra butikkoperatøren uttrykkelig ikke såvidt de ikke tilsvarer forskriftene til disse forretnings- og leveringsvilkårene og / eller forskriftene til butikkoperatørens forretnings- og leveringsvilkår. Dette gjelder spesielt med hensyn til butikkoperatørens brudd mot forpliktelsen til utelukkende å bruke disse betalings- og leveringsvilkårene til Spreadshirt ovenfor kunden.

§ 3 Avtaleinngåelse

(1) «Tilbudene» på nettstedet utgjør en uforpliktende oppfordring til kunden om å bestille hos Spreadshirt.

(2) Ved å sende det utfylte bestillingsskjemaet på Internett gir kunden et bindende tilbud om å inngå en kjøpsavtale eller en produktleveringsavtale. Før kunden sender skjemaet har han muligheten til å kontrollere og eventuelt korrigere opplysningene sine på en oversiktsside. For bestillingen er følgende språk for tiden tilgjengelige: Tysk, engelsk, fransk, spansk, nederlandsk, italiensk, norsk, svensk, dansk, polsk, finsk.

Spreadshirt sender deretter kunden en bestillings­bekreftelse på e-post og kontrollerer tilbudet for sin rettslige og faktiske gjennomførbarhet, særlig med hensyn til et mulig brudd mot tredjeparts rettigheter.

Avtalen kommer først i stand når Spreadshirt sender det bestilte produktet til kunden og bekrefter forsendelsen med en andre e-post (forsendelsesbekreftelse). Du får også innsyn i «Dine bestillinger» detaljer online under punktet brukerprofilen på www.spreadshirt.no.

(3) I forbindelse med §2 (3) er det ikke mulig for Spreadshirt som plattformtilbyder å kontrollere samtlige trykkmotiver laget av kunden eller butikkoperatøren med hensyn til eventuelle retts­krenkelser. Spreadshirt forbeholder seg retten til å avvise inkomne bestillinger innenfor den lovmessige akseptfristen dersom det under bestillingsprosessen blir kjent eller oppstår mistanke om at et trykkmotiv krenker tredjeparts rettigheter eller lovforskrifter.

(4) Avtaleinngåelsen skjer under forbehold om rettidig og fullstendig levering fra underleverandørene. Dette forbeholdet gjelder ikke dersom det dreier seg om en kortfristig leveranseforstyrrelse eller hvis Spreadshirt er ansvarlig for leveringsmangelen, spesielt dersom Spreadshirt forsømmer å få i stand en kongruent sikringsforretning tidsnok. Kunden informeres straks dersom tjenesten ikke er tilgjengelig. Har kunden brakt til veie motytelsen, skal denne erstattes.

§ 4 Levering / forsendelse

(1) Leveringen skjer prinsipielt innen tre uker fra bestillingsbekreftelsen mottas hos kunden. Leveringsterminer og leveringsfrister er bare forpliktende såframt de er bekreftet uttrykkelig og skriftlig som sådan av Spreadshirt.

(2) Levering over hele verden. Mer informasjon om levering finner du på www.help.spreadshirt.com/hc/no.

(3) Det leveres gjennom en leveringstjenesteyter som Spreadshirt velger. Kunden må bære en portokostnad som kan avhenge av bestillingsverdien og stedet det skal leveres til.

(4) Skulle leveringen unntaksvis ikke være mulig innen fristen på tre uker etter avtaleinngåelse nevnt under (1), underretter Spreadshirt straks og senest ved fristens utløp kunden skriftlig om dette (§ 126b BGB). Kunden har da en rett til å kansellere, som han på sin side straks må utøve skriftlig (§ 126b BGB).

§ 5 Priser

(1) For bestilling utenfor EU-stater, Sveits, Storbritannia, Norge, Liechtenstein, Monaco og Isle of Man er de angitte prisene sluttprisene. De inneholder gjeldende avgifter, inkl. merverdiavgift. Leveringsadressen er utslagsgivende.

(2) For bestillinger utenfor EU (med unntak av bestillinger til Sveits, Storbritannia, Norge, Liechtenstein, Monaco og Isle of Man) og for bestillinger til territorier i EU-stater med særregler for merverdiavgift (se Artikkel 6 2006/112/EC) er alle angitte priser nettopriser. Leveringsadressen er utslagsgivende. Hvis mottakerlandets lovbestemmelser krever at det skal pålegges merverdiavgift, må dette betales av bestilleren ved mottak av varen. Ved bestillinger utenfor EU kan det dessuten ilegges toll, tollgebyrer og andre kostnader og avgifter som bestilleren må betale i tillegg ved mottak av varen.

(3) Kunden må bære fraktkostnadene, som avhenger av bestillingsverdi og leveringssted.

§ 6 Betaling

(1) Betalingen utføres etter kundens ønske per kontotrekk (SEPA-basismandat), kredittkort, forskuddsbetaling eller med andre betalingsmetoder. Spreadshirt forbeholder seg retten til å begrense kundens valgmuligheter for betalingsmetode avhengig av bestillingsbeløp, fraktregion eller andre relevante kriterier. Ved betaling med kontotrekk (SEPA-basismandat) vil Spreadshirt sende kunden et forhåndsvarsel (pre-notification) når bestillingen er utført som del av ordrebekreftelsen (se også § 3 avsn. 2). Banker i Tyskland, Østerrike og Spania vil utføre kontotrekket tidligst 1 dag etter tilsending av forhåndsvarselet, banker i andre land tidligst 5 dager etter tilsending av forhåndsvarselet.

(2) Dersom betalingsmåten kunden har valgt ikke er gjennomførbar tross avtalemessig utføring fra Spreadshirts side, spesielt dersom debitering av kundens konto ikke er mulig grunnet manglende dekning eller uriktige opplysninger, må kunden dekke merkostnadene som herved oppstår overfor Spreadshirt eller en tredjepart Spreadshirt har bemyndiget.

(3) Spreadshirt har rett til å benytte seg av tjenestene fra en pålitelig tredjepart ved betalingsutføringen:

a) Er kunden forsinket med betalingen, kan Spreadshirt avstå fordringene sine til et inkassobyrå og overføre de nødvendige personopplysningene til denne tredjeparten.

b) Dersom en tredjepart koples inn i betalingsutføringen, gjelder betalingen for utført i forhold til Spreadshirt først når beløpet avtalemessig er stilt tredjepart til rådighet slik at tredjepart har ubegrenset råderett over det.

(4) Kunden samtykker i å kun motta regninger i elektronisk form. Regningene sendes til kundene per e-post i PDF-format.

§ 7 Eiendomsforbehold

(1) Varen forblir Spreadshirts eiendom inntil Spreadshirts utestående fordringer er betalt. Er kunden en forretningsdrivende i handelslovbokens forstand (HGB), beholder Spreadshirt eiendomsretten til alle leveransegjenstandene inntil alle betalinger fra forretningsforholdet er innkommet.

(2) Kunden plikter å behandle varen omsorgsfullt inntil han overtar eiendomsretten.

§ 8 Garanti

(1) Skulle det foreligge en garantipliktig mangel, har kunden rett til å kreve etterlevering innenfor lovens bestemmelser, kansellere avtalen eller få avslag på kjøpsprisen.

(2) I tilfelle retur grunnet mangler vil Spreadshirt også dekke portokostnadene.

(3) Den elektroniske kommunikasjonen over Internett kan etter dagens tekniske nivå ikke garanteres å være feilfri og/eller tilgjengelig til enhver tid. Spreadshirt er derfor ikke ansvarlig for at online-tilbudet er jevnt og uavbrutt tilgjengelig.

(4) Kundens garantikrav forutsetter at denne, såframt det dreier seg om en forretningsdrivende, har oppfylt sine skyldige undersøkelses- og påtaleplikter etter § 377 HGB.

(5) Foreldelsesfristen for garantikrav for levert vare er to år fra mottak av varen. Er kunden en entrepenør, er foreldelsesfristen ett år.

§ 9 Ansvarsbegrensning

(1) Spreadshirts ansvar retter seg ellers etter lover og forskrifter dersom ikke annet er bestemt i disse alminnelige forretnings- og leveringsvilkårene. Når det gjelder skadeserstatning er Spreadshirts ansvar, samme av hvilken rettsgrunn, bare ubegrenset ved forsett og grov uaktsomhet. Utover dette er Spreadshirts ansvar ubegrenset ved enkel uaktsomhet for skader på liv, kropp eller helse. I tilfelle enkel uaktsomhet og krenkelse av en vesentlig avtaleplikt (kardinalplikt) er Spreadshirts ansvar begrenset til erstatning for de forutsigelige, typisk oppstående skadene. Ansvaret etter produktansvarsloven blir ikke berørt av de ovenstående reglene.

(2) Dersom Spreadshirts ansvar i disse alminnelige forretnings- og leveringsvilkårene er utelukket eller innskrenket, gjelder dette også for det personlige skadeserstatningsansvaret hos Spreadshirts ansatte, arbeidstakere, medarbeidere, representanter og agenter.

§ 10 Informasjon om forbrukeres rett til å kansellere

Rett til å kansellere (angrerett)

Du har rett til å kansellere denne avtalen uten å oppgi grunner innen fjorten dager. Fristen for å kansellere er fjorten dagen fra den dagen du eller en tredjepart du har oppgitt (som ikke er transportøren) har fått varen i hende.

For å benytte deg av retten, må du informere oss (sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Tyskland, telefon +49 341 25 049 946, faks +49 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net) om din beslutning om å kansellere avtalen i en tydelig erklæring (f.eks. per post, faks aller e-post). Du kan gjerne bruke det vedlagte skjemaet for kansellering, men det er ikke nødvendig å bruke dette. For å at retten til å kansellere skal gjelde, rekker det at du sender meddelelsen om dette før fristen har utløpt.

Konsekvenser av kanselleringen

Hvis du kansellerer denne avtalen, er vi forpliktet til å betale deg tilbake alle innbetalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringsutgifter (med unntak av ekstra kostnader i forbindelse med at du har valgt en annen type levering enn den leveringsmetoden vi tilbyr som standard), umiddelbart og senest innen fjorten dager etter den dagen vi mottok meddelelsen om kanselleringen av avtalen. For tilbakebetalingen bruker vi den samme betalingsmetoden som ble benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er blitt uttrykkelig avtalt med deg; det vil aldri bli krevet gebyrer fra deg i forbindelse med denne tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen helt til vi har mottatt varen eller til du kan dokumentere at du har sendt tilbake varen, avhengig av hvilket tidspunkt som inntreffer først. Du må returnere varen til oss umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen du meddeler kanselleringen av avtalen. Fristen overholdes hvis du sender varen innen utløpet av fjorten dager. Du vil måtte stå for de umiddelbare kostnadene for retur av varen. Utgiftene for dette anslås til å være maksimalt 5 euro. Du må kun overta kostnadene for et eventuelt verditap på varen hvis dette skyldes en håndtering av varen som ikke er nødvendig for å kunne kontrollere varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Kanselleringsskjema

(Hvis du vil kansellere avtalen, ber vi deg fylle ut dette skjemaet og sende det til oss).

  • Til sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04317 Leipzig, Tyskland, faks +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net
  • Herved kansellerer jeg/vi (*) avtalen jeg/vi (*) har inngått om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*)
  • Bestilt den (*)/ mottatt den (*)
  • Kundens navn
  • Kundens adresse
  • Kundens underskrift (kun ved meddelelse i papirform)
  • Dato

(*) Stryk det som ikke passer.

§ 11 Opphavsrettigheter til trykkmotiv, ansvarsbefrielse

(1) Formidler kunden et eget motiv eller utøver annen innflytelse på produktet (tekstpersonalisering), forsikrer kunden overfor Spreadshirt at tekst og motiv ikke heftes av tredjeparts rettigheter. Eventuelle opphavs-, person- eller navnerettighetskrenkelser blir i så fall kunden å laste. Dessuten forsikrer kunden at han gjennom individualiseringen av produktet ikke krenker andre tredjeparts rettigheter.

(2) Kunden fritar Spreadshirt fra alle fordringer og krav som blir gjort gjeldende grunnet krenkelse av slike tredjeparts rettigheter, såframt kunden må forsvare pliktkrenkelsen. Kunden erstatter Spreadshirt alle oppstående forsvars­omkostninger og andre skader.

§ 12 Tekniske og utformingsmessige avvik

Vi forbeholder oss i avtaleoppfyllelsen uttrykkelig avvik fra beskrivelsene og angivelsene i våre prospekter, kataloger og andre skriftlige og elektroniske dokumenter når det gjelder stoff­beskaffenhet, farge, vekt, mål, form eller liknende kjennetegn, såframt disse er rimelige for bestilleren. Rimelige endringsårsaker kan oppstå som en følge av vanlige handelsfluktuasjoner og tekniske produksjonsforløp.

§ 13 Personvern

Spreadshirt bearbeider personrelaterte kundedata formålsbundet og i henhold til lovens bestemmelser. Personlige data som er oppgitt med formål å bestille varer (som for eksempel navn, e-postadresse, adresse, betalingsdata) bruker Spreadshirt til å oppfylle og gjennomføre avtalen. Spreadshirt behandler disse dataene fortrolig og gir dem ikke videre til tredjepart som ikke er delaktig i bestillings-, leverings- og betalingsforløpet. Kunden har på forespørsel rett til å motta vederlagsfri informasjon om de personrelaterte data Spreadshirt har lagret om denne. I tillegg har han rett til å få korrigert uriktige data, samt sperret og slettet sine personlige data, såframt det ikke hindres av en lovbestemt oppbevaringsplikt.

§ 14 Konfliktløsing

Den europeiske kommisjon har en plattform for konfliktløsing på nettet, som kundene finner her. Vi er ikke forpliktet til, og ønsker ikke å delta i, konfliktløsning med et forbrukerkonfliktmeglingsorgan.

§ 15 Verneting – oppfyllelsessted – rettsvalg

(1) Oppfyllelsessted for samtlige leveranser er forretningssetet til Spreadshirt i Leipzig.

(2) Dersom kunden er en forretningsdrivende i handelslovbokens (HGB) forstand, en juridisk person i offentlig rett eller et offentligrettslig fond, er Leipzig verneting. Spreadshirt har i dette tilfellet dessuten rett til å klage kunden inn for dennes hjemlige domstol om Spreadshirt så vil. Tilsvarende gjelder dersom kunden ikke har noe alminnelig verneting i Tyskland, etter avtaleinngåelse legger sitt hjemsted eller vanlige oppholdssted utenfor innlandet, eller hjemsted og vanlig oppholdssted er ukjent når klagen inngis.

(3) Avtalen i henhold til disse alminnelige forretnings- og leveringsvilkårene underligger utelukkende loven i forbundsrepublikken Tyskland. Det er utelukket at FN-kjøpsloven skal gjelde. Dersom kunden er en forbruker i forstand av § 13 BGB og har sitt vanlige opphold i utlandet, berøres ikke tvangsbestemmelser i denne staten.

(4) Dersom enkelte av bestemmelsene i disse alminnelige forretnings- og leveringsvilkårene ikke skulle komme til anvendelse, eller stå i motstrid til lover og forskrifter, påvirker ikke det avtalen forøvrig.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss