Sopimusehdot

Toiminimen sprd.net AG Yleiset myynti- ja toimitusehdot

§ 1 Yleistä

Sopimuskumppanisi kaikkien tämän online-tarjouksen puitteissa tehtyjen tilausten suhteen on sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (Leipzigin alioikeuden kaupparekisterimerkintä HRB 22478), seuraavassa "Spreadshirt".

Kaikissa toiminimen Spreadshirt toimituksissa asiakkaalle ovat voimassa seuraavat Yleiset myynti- ja toimitusehdot. Ne muodostavat perustan kaikille toiminimen Spreadshirt ja asiakkaan välisille tarjouksille ja sopimuksille, ja niiden katsotaan olevan voimassa liikesuhteen koko voimassaoloajan. Niiden kanssa ristiriidassa olevat tai niistä poikkeavat ostajan ehdot ovat sitovia ainoastaan, jos toiminimi Spreadshirt on hyväksynyt ne kirjallisesti.

§ 2 Vastuu online-tarjouksista

(1) Toiminimen Spreadshirt tuotealusta tarjoaa käyttöön kahdenlaisia shop-kauppoja. Ensimmäinen on toiminimen Spreadshirt itse luoma ja johtama „Spreadshirt-shop“ -kauppa. Toinen vaihtoehto on itsenäisen shop-partnerin luoma ja johtama „Partneri-shop“ -kauppa. Lisätietoja shop-partnereista saa kunkin shopin „Julkaisutiedot“-osiosta („Impressum“).

(2) Kun kyseessä on „Spreadshirt-shop“, tarjotuista tuotteista ja grafiikoista sekä shopin yleisestä suunnittelusta vastaa toiminimi ”Spreadshirt”.

(3) Kun kyseessä on „partneri-shop", tarjotuista tuotteista ja kuvioista sekä shopin yleisestä suunnittelusta ja tarjottujen tuotteiden mainonnasta vastaa shop-partneri yksistään. Spreadshirt ei nimenomaisesti ota vastatakseen shop-partnerin shopin kyseisestä sisällöstä, mikäli se ei ole sopusoinnussa näiden Yleisten myynti- ja toimitusehtojen ja / tai shop-partneria koskevien Yleisten myynti- ja toimitusehtojen säännösten kanssa. Tämä pätee erityisesti silloin, jos shop-partneri rikkoo velvollisuuttaan noudattaa shopeissaan loppuasiakkaiden suhteen ainoastaan näitä toiminimen Spreadshirt Yleisiä myynti- ja toimitusohjeita.

§ 3 Sopimuksen syntyminen

(1) Internet-sivustolla esitetyt "tarjoukset" ovat asiakkaille esitettyjä sitoumuksettomia kutsuja tehdä tilaus toiminimeltä Spreadshirt.

(2) Lähettäessään täytetyn Internet-tilauskaavakkeen asiakas antaa sitovan tarjouksen ostosopimuksen tai työtä ja materiaalia koskevan sopimuksen solmimiseksi. Ennen kaavakkeen lopullista lähettämistä asiakkaalla on mahdollisuus tarkastaa ja mahdollisesti korjata antamiensa tietojen oikeellisuus tiivistelmäsivulta. Tilausmenettelyssä voidaan käyttää tällä hetkellä seuraavia kieliä: saksa, englanti, ranska, espanja, hollanti, italia, norja, ruotsi, tanska, puola, suomi.

Toiminimi Spreadshirt lähettää asiakkaalle sen jälkeen tilausvahvistuksen sähköpostitse ja tarkastaa tarjouksen oikeudelliset ja käytännölliset toteuttamismahdollisuudet, erityisesti kolmansien suojaoikeuksien mahdollisten loukkausten varalta. Tilausvahvistus ei merkitse tarjouksen hyväksymistä, vaan sen tarkoituksena on ainoastaan ilmoittaa asiakkaalle, että sen tilaus on saapunut toiminimelle Spreadshirt.

Sopimus syntyy vasta sitten, kun Spreadshirt lähettää tilatun tuotteen asiakkaalle ja vahvistaa lähetyksen asiakkaalle toisella sähköpostiviestillä (lähetysvahvistus). Tilauksen yksityiskohdat näkyvät myös käyttäjäprofiilin kohdalla www-sivun www.spreadshirt.fi „Tilaukset“-osiossa.

(3) § 2 kohtaan (3) liittyen tuotealustan tarjoajana toiminimen Spreadshirt on mahdotonta tarkastaa kaikki asiakkaiden tai shop-partnereiden luomat painatusgrafiikat mahdollisten oikeudenloukkausten varalta. Spreadshirt pidättää itsellään oikeuden hylätä jo saapuneet tilaukset lakimääräisen vastaanottoajan kuluessa, jos tilausprosessin aikana huomataan tai epäillään, että painatusgrafiikalla loukataan kolmansien oikeuksia tai lain määräyksiä.

(4) Sopimus syntyy edellyttäen, että tavara on saapunut toimittajalle ajoissa ja täydellisenä. Tämä ei päde, jos kyseessä ovat tilapäiset toimitushäiriöt, tai jos Spreadshirt on vastuussa toimituksen puuttumisesta, erityisesti jos Spreadshirt laiminlyö vastaavien kateostojen ajoissa suorittamisen. Asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi, jos suoritusta ei voida antaa. Jos asiakas on jo antanut vastasuorituksen, se korvataan.

§ 4 Toimitus / Lähetys

(1) Toimitus tapahtuu periaatteessa kolmen viikon kuluessa tilausvahvistuksen saavuttua asiakkaalle. Toimitusajankohdat ja -määräajat ovat sitovia ainoastaan, jos toiminimi Spreadshirt on antanut niistä nimenomaisen kirjallisen vahvistuksen.

(2) Toimitukset kaikkialle maailmaan. Lisätietoa tavarantoimituksesta löytyy osoitteesta www.help.spreadshirt.com/hc/fi.

(3) Toimituksen hoitaa toiminimen Spreadshirt valitsema kuljetuspalveluyritys. Asiakkaan on maksettava kertakaikkinen postimaksu, jonka suuruus riippuu tilauksen arvosta ja toimituspaikkakunnan sijainnista.

(4) Mikäli toimitus ei poikkeuksellisesti ole mahdollista kohdassa (1) mainitun kolmen viikon määräajan kuluessa sopimuksen syntymisestä, toiminimi Spreadshirt ilmoittaa siitä välittömästi asiakkaalle viimeistään määräajan umpeen mennessä kirjallisessa muodossa (Saksan siviilioikeuden lakikirjan § 126b). Asiakkaalla on silloin oikeus purkaa sopimus, mikä sen tulee puolestaan suorittaa välittömästi kirjallisessa muodossa (Saksan siviilioikeuden lakikirjan § 126b).

§ 5 Hinnat

(1) EU-maista, Sveitsistä, Iso-Britanniasta, Norjasta, Liechtensteinista, Monacosta ja Isle of Manista tehtyjen tilausten osalta annetut hinnat ovat loppuhintoja. Ne sisältävät perittävät lainmukaiset verot, erityisesti arvonlisäverot. Määräytymisperuste on toimitusosoite.

(2) EU:n ulkopuolelta (lukuun ottamatta Sveitsistä, Iso-Britanniasta, Norjasta, Liechtensteinista, Monacosta ja Isle of Manista) ja erityisen arvonlisäverotuskohtelun piiriin kuuluvilta EU-maiden alueilta (vrt. direktiivi 2006/112/EY 6 artikla) tehtyjen tilausten osalta annetut hinnat ovat nettohintoja. Määräytymisperuste on toimitusosoite. Jos tilauksesta lankeaa vastaanottajamaan lainsäädännön mukaan arvonlisäveroa, tilaajan on lisäksi maksettava se tavaran vastaanoton yhteydessä. EU:n ulkopuolisen tilaajan maksettavaksi saattaa tavaran vastaanoton yhteydessä tulla lisäksi tuontitulleja, tullimaksuja sekä muita kuluja ja veroja.

(3) Asiakkaan on maksettava postikuluja, jotka saattavat riippua tilauksen arvosta ja paikasta, jonne se toimitetaan.

§ 6 Maksaminen

(1) Maksaminen tapahtuu asiakkaan valinnan mukaisesti suoraveloituksella (SEPA-perustoimeksianto), luottokortilla, etukäteismaksuna tai muilla maksumenetelmillä. Spreadshirt pidättää itselleen oikeuden rajoittaa maksuvaihtoehdot, joista asiakas voi valita, tilauksen arvon, toimitusalueen tai muiden asianmukaisten ehtojen perusteella. Maksettaessa suoraveloituksella (SEPA-perustoimeksianto) Spreadshirt lähettää tilauksen jälkeen asiakkaalle tilausvahvistuksen (katso § 3, kohta 2) yhteydessä ennakkoilmoituksen (Pre-Notification). Suoraveloituksen perintä tapahtuu Saksassa, Itävallassa ja Espanjassa toimivien tilinpitäjäpankkien tileiltä aikaisintaan 1 päivän kuluttua ennakkoilmoituksen lähettämisestä ja muissa maissa toimivien tilinpitäjäpankkien tileiltä aikaisintaan 5 päivän kuluttua ennakkoilmoituksen lähettämisestä.

(2) Mikäli asiakkaan valitsemaa maksutapaa ei voida toiminimen Spreadshirt sopimuksenmukaisesta toimimisesta huolimatta käyttää, erityisesti siitä syystä, että veloitus asiakkaan tililtä ei puuttuvan katteen tai virheellisten tietojen vuoksi ole mahdollista, on asiakkaan korvattava tästä aiheutuvat lisäkulut toiminimelle Spreadshirt tai sen määräämälle kolmannelle osapuolelle, jolle maksuasioiden selvittely on uskottu.

(3) Toiminimellä Spreadshirt on oikeus käyttää maksuasioiden selvittelyyn luottamuksenarvoista kolmatta osapuolta:

a) Jos asiakkaan maksu myöhästyy, toiminimi Spreadshirt saa luovuttaa saamisoikeutensa perintätoimistolle ja siirtää kaikki maksuasian selvittämiseksi tarvittavat henkilötiedot kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

b) Mikäli kolmannen osapuolen palveluja tarvitaan maksuasian selvittämiseksi, maksu katsotaan suoritetuksi toiminimen Spreadshirt hyväksi vasta sitten, kun määrä on annettu sopimuksen mukaisesti kolmannen osapuolen käyttöön siten, että sillä on sen suhteen rajoittamaton käyttöoikeus.

(4) Asiakas hyväksyy, että hän saa ainoastaan sähköisiä laskuja. Laskut lähetetään asiakkaalle pdf-muodossa sähköpostitse.

§ 7 Omistuksenpidätys

(1) Tavara on toiminimen Spreadshirt omaisuutta sille kuuluvien saamisten suoritukseen asti. Jos asiakas on Saksan kauppalain tarkoittama kauppias, toiminimi Spreadshirt pidättää itsellään omistusoikeuden kaikkiin toimitettuihin tavaroihin siihen asti, kunnes kaikki liikeyhteydestä aiheutuneet maksut ovat saapuneet.

(2) Asiakas on velvollinen käsittelemään tavaraa huolellisesti omistusoikeuden siirtymiseen asti.

§ 8 Takuu

(1) Jos kyseessä on takuun kattava puute, asiakkaalla on lakimääräinen oikeus vaatia puutteen poistamista jälkikäteen, peruuttaa sopimus tai alentaa kauppahintaa.

(2) Jos tuote palautetaan puutteiden vuoksi, toiminimi Spreadshirt maksaa asiakkaalle aiheutuneet postimaksut.

(3) Nykyteknologiasta huolimatta ei voida taata, että Internetin välityksellä tapahtuva dataviestintä olisi virheetöntä ja/tai aina käytettävissä. Toiminimi Spreadshirt ei sen vuoksi takaa online-tarjousten jatkuvaa ja keskeytymätöntä tavoitettavuutta.

(4) Asiakas voi esittää takuuvaateita edellyttäen, että asiakas, jos kyseessä on kauppias, on noudattanut Saksan kauppalain 377 §:n mukaista tuotteen tarkastus- ja reklamointivelvollisuuttaan.

(5) Toimitettua tavaraa koskevien taakuuvaateiden vanhenemisaika on kaksi vuotta tavaran vastaanottamisesta lukien. Jos asiakas on yrittäjä, vanhenemisaika on yksi vuosi.

§ 9 Vastuurajoitteet

(1) Toiminimen Spreadshirt vastuu määräytyy muutoin lain säännösten mukaisesti, mikäli näissä Yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa ei muuta ole määrätty. Toiminimi Spreadshirt on mihin tahansa oikeusperusteeseen pohjautuen vahingonkorvausvelvollinen rajoittamattomasti vain, jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Sen lisäksi Spreadshirt vastaa vahingoista rajoittamattomasti, kun kyseessä on lievästä huolimattomuudesta aiheutunut hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittaminen. Toiminimen Spreadshirt vastuu rajoittuu ennakoitavissa olevaan, tyypillisesti syntyvään vahinkoon, jos kyseessä on lievä huolimattomuus ja sopimukselle olennaisen velvollisuuden (ns. kardinaalisen velvollisuuden) laiminlyönti. Tuotevastuulakiin perustuva vastuu jää edellä olevista säädöksistä huolimatta voimaan.

(2) Mikäli nämä Yleiset myynti- ja toimitusehdot sulkevat toiminimen Spreadshirt vastuun pois tai rajoittavat sitä, tämä pätee myös toiminimen Spreadshirt virkailijoiden, työntekijöiden, alaisten, edustajien ja toimeenpanoapulaisten henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun suhteen.

§ 10 Tietoa peruuttamisoikeutta kuluttajille

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun te olette saanut tai osoittamanne kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut viimeisen tavaran fyysisesti hallintaansa.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille (sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Telefon +49 (0) 341 25 049 946, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net) päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen määräajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme maksut, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona saamme tietää päätöksestänne peruuttaa sopimus. Suoritamme palautuksen sillä maksuvälineellä, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu palautuksesta kustannuksia.

Voimme lykätä maksun palautusta kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olette esittänyt näyttöä siitä, että olette lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi. Teidän on lähettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona ilmoitatte meille peruuttavanne tämän sopimuksen. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat arviolta enintään noin 10 euroa. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Malliperuuttamislomake

(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)

  • Vastaanottaja de sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net:
  • Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):
  • Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)
  • Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)
  • Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)
  • Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)
  • Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.

Peruutusoikeuden poikkeuksia

Peruutusoikeus ei päde sopimuksiin tavaratoimituksista, jotka eivät ole kokonaan tehdasvalmisteisia ja joiden valmistukseen kuluttajan omakohtainen valinta tai määräys ovat vaikuttaneet olennaisesti tai jotka on yksiselitteisesti sovitettu vastaamaan kuluttajan tarpeita.

§ 11 Painatuskuvion tekijänoikeudet, vastuusta vapautus

(1) Mikäli asiakas lähettää oman kuvion tai vaikuttaa muutoin tuotteeseen (personalisoimalla tekstin), asiakas vakuuttaa toiminimelle Spreadshirt, että teksti ja kuvio eivät millään tavoin loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Asiakas on siten yksin vastuussa kaikista tekijän-, henkilö- ja nimioikeuksien loukkauksista. Asiakas vakuuttaa lisäksi, että hän ei loukkaa tuotteen yksilöimisellä mitään kolmansien osapuolien muita oikeuksia.

(2) Asiakas vapauttaa toiminimen Spreadshirt kaikista kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista johtuvista vaateista ja vaadeoikeuksista, mikäli velvollisuuden laiminlyönnistä on vastuussa asiakas. Asiakas korvaa toiminimelle Spreadshirt kaikki syntyvät puolustuskulut ja muut vahingot.

§ 12 Tekniset ja muotoilua koskevat muutokset

Sopimusta toteutettaessa toiminimi Spreadshirt pidättää itsellään nimenomaisesti oikeuden muutoksiin tuotteiden kuvauksista ja tiedoista esitteissä, kuvastoissa ja muissa kirjallisissa ja elektronisissa dokumenteissa koskien materiaalia, väriä, painoa, mittoja, muotoilua tai muita ominaisuuksia, mikäli ne tilaajan kannalta ovat kohtuullisia. Kohtuullisiin muutoksiin aihetta saattavat antaa kaupan alalla yleiset poikkeamat ja tekniset tuotantoprosessit.

§ 13 Tietosuoja

Spreadshirt käsittelee asiakkaan henkilötietoja tarkoitukseen liittyen ja lain määräyksiä noudattaen. Tuotteiden tilaamistarkoituksessa ilmoitettuja henkilökohtaisia tietoja (esim. nimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, maksutiedot) toiminimi Spreadshirt käyttää sopimuksen täyttämiseen ja hoitamiseen. Spreadshirt käsittelee kyseisiä tietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille, jotka eivät osallistu tilaus-, toimitus- ja maksutapahtumaan. Asiakkaalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta tietoja niistä henkilötiedoista, jotka toiminimi Spreadshirt on hänestä tallentanut. Lisäksi asiakkaalla on oikeus väärien tietojen oikaisuun sekä henkilötietojensa sulkemiseen ja poistamiseen, jos lakimääräistä säilytysvelvollisuutta ei ole.

§ 14 Riidanratkaisu

Euroopan komissio ylläpitää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR). Asiakkaat löytävät sen osoitteesta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emme ole velvollisia emmekä valmiita osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitalautakunnan käsittelyssä.

§ 15 Oikeuspaikka – Suorituspaikka – Oikeusvalinta

(1) Kaikkien toimitusten suorituspaikka on toiminimen Spreadshirt kotipaikka Leipzig.

(2) Mikäli asiakkaan kohdalla kyseessä on Saksan kauppalakikirjan tarkoittama kauppias, julkisoikeudellinen juridinen henkilö tai julkisoikeudellinen erillisomaisuus, oikeuspaikka on Leipzig. Toiminimellä Spreadshirt on siinä tapauksessa myös oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan valintansa mukaan sen kotipaikan tuomioistuimessa. Sama pätee siinä tapauksessa, että asiakkaalla ei ole Saksassa yleistä oikeuspaikkaa, jos se sopimuksen päätyttyä siirtää kotipaikkansa tai tavanomaisen asuinpaikkansa pois Saksasta, tai sen kotipaikka tai tavanomainen asuinpaikka on kanteen nostamisajankohtana tuntematon.

(3) Näiden Yleisten myynti- ja toimitusehtojen tarkoittama sopimus kuuluu ainoastaan Saksan liittotasavallan lainsäädännön alaisuuteen YK:n kauppaoikeuden poissulkien. Mikäli asiakas on Saksan siviilioikeuden lakikirjan 13 §:n tarkoittama kuluttaja, jonka tavanomainen asuinpaikka on ulkomailla, jäävät tämän valtion pakottavat määräykset voimaan.

(4) Mikäli näiden Yleisten myynti- ja toimitusehtojen yksittäiset määräykset mitätöidään, tai ne ovat lainsäädännön vastaisia, tämä ei vaikuta sopimuksen muihin osiin.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Ota yhteys meihin