Betingelser & vilkår

Generelle forretnings- og leveringsbetingelser
for sprd.net AG

§ 1 Generelt

Din kontrahent ved alle bestillinger i forbindelse med dette online-tilbud, er sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (Handelsregister AG Leipzig, HRB 22478), efterfølgende benævnt "Spreadshirt".

Samtlige leveringer af Spreadshirt til kunden, sker på grundlag af nedenstående generelle forretnings- og leveringsbetingelser. Disse betingelser danner grundlag for alle tilbud og aftaler mellem Spreadshirt og kunden og gælder som accepteret for hele forretningsforbindelsens varighed. Købers betingelser, der er i strid med, eller afviger fra disse betingelser, er kun bindende, hvis Spreadshirt har accepteret disse skriftligt.

§ 2 Ansvarlighed for online-tilbud

(1) På Spreadshirts platform er to typer shops til rådighed. For det første, en shop, der udformes og drives af Spreadshirt selv („Spreadshirt-shops“), for det andet, shops, der udformes og drives af uafhængige shop-indehavere („partner-shops“). Du kan få vist oplysninger om den pågældende indehaver af en shop på linket „Impressum“ i den pågældende shop.

(2) Spreadshirt er ansvarlig for de artikler og motiver der tilbydes i en „Spreadshirt-shop“ og for hele shoppens udsmykning.

(3) For de artikler og motiver der tilbydes i en „Partner-shop“ og for shoppens udsmykning samt for reklameringen af de tilbudte artikler, er den pågældende shop-indehaver alene ansvarlig. Spreadshirt overtager udtrykkeligt ikke shop-indehaverens indhold, såfremt det ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle forretningsbetingelser og / eller Shop-indehaverens generelle forretningsbetingelser. Dette gælder især med henblik på shop-indehaverens manglende overholdelse af forpligtelsen til, udelukkende at anvende disse generelle forretningsbetingelser fra Spreadshirt over for slutkunden.

§ 3 Indgåelse af aftalen

(1) De "tilbud" der findes på webstedet, er en uforbindende opfordring til kunden om at bestille hos Spreadshirt.

(2) Ved at sende den udfyldte bestillingsformular på Internettet, afgiver kunden et bindende tilbud på indgåelse af en købsaftale, hhv. en bearbejdelseskontrakt. Før en endelig afsendelse, har kunden mulighed for at kontrollere sine indtastede data og, i givet fald, korrigere dem på en oversigtsside. Bestillingen kan afgives på følgende sprog: Tysk, engelsk, fransk, spansk, hollandsk, italiensk, norsk, svensk, dansk, polsk, finsk.

Spreadshirt sender derefter kunden en bekræftelse på bestillingen pr. e-mail og kontrollerer, om tilbuddet er juridisk og faktisk gennemførligt, og især om det muligvis krænker tredjemands rettigheder. Bekræftelsen af bestillingen skal ikke betragtes som en accept af tilbuddet, men skal kun informere kunden om, at Spreadshirt har modtaget kundens bestilling.

Aftalen er først kommet i stand, når Spreadshirt sender det bestilte produkt til kunden og bekræfter forsendelsen til kunden med en 2. e-mail (forsendelsesbekræftelse).
De detaljerede oplysninger om bestillingen kan også ses online på www.spreadshirt.dk/betingelser-og-vilkaar-kunder-C2377 i brugerprofilen under „Bestillinger“.

(3) I sammenhæng med §2 (3) er det ikke muligt for Spreadshirt som platformudbyder, på forhånd at kontrollere trykmotiver, der er designet af kunder eller shop-indehavere, for eventuelle juridiske krænkelser. Spreadshirt forbeholder sig retten til, at afvise modtagne bestillinger inden for den juridiske acceptfrist, hvis det i forbindelse med bestillingsprocessen bliver kendt, eller der opstår mistanke om, at tredjemands rettigheder eller lovmæssige forskrifter krænkes af et trykmotiv.

(4) Aftalens indgåelse sker med forbehold for rettidig og fuldstændig selvlevering. Dette forbehold gælder ikke i tilfælde af leveringsforstyrrelser med kort varsel, eller hvis Spreadshirt skal varetage en manglende levering, især ved at Spreadshirt forsømmer at gennemføre en kongruent dækningsforretning rettidigt. Kunden informeres øjeblikkeligt om denne manglende udførelse af serviceydelsen. Hvis modydelsen er tilvejebragt af kunden, refunderes denne.

§ 4 Levering/ forsendelse

(1) Varen leveres principielt inden for tre uger fra kundens modtagelse af ordrebekræftelsen. Leveringstider og leveringsfrister er kun bindende, hvis de udtrykkeligt og skriftligt er bekræftet som sådan af Spreadshirt.

(2) Levering til hele verden. Mere information vedr. levering på www.help.spreadshirt.com/hc/da.

(3) Leveringen udføres af en forsendelsesudbyder der vælges af Spreadshirt. Kunden skal betale et portogebyr, som kan afhænge af ordreværdien og hvilken by varen skal leveres til.

§ 5 Priser

(1) De oplyste priser er slutpriser for bestillinger fra EU-medlemsstater, Schweiz, Storbritannien, Norge, Liechtenstein, Monaco og Isle of Man. De indeholder lovpligtige skatter, foruden moms. Leveringsadressen er bestemmende herfor.

(2) For bestillinger fra ikke-EU-medlemsstater (bortset fra bestillinger fra Schweiz, Storbritannien, Norge, Liechtenstein, Monaco og Isle of Man) og for bestillinger fra områder i EU-medlemsstater med særlige momsregler (se artikel 6 om retningslinjer 2006/112/EG) gælder det, at alle angivne priser er nettopriser. Leveringsadressen er bestemmende herfor. Hvis der tilskrives lovpligtig moms i modtagerlandet, skal denne betales af kunden ved varens modtagelse. Derudover kan der for bestillinger afgivet udenfor EU være importtold, toldafgifter samt diverse andre gebyrer, som kunden skal betale ved varens modtagelse.

(3) Kunden betaler fragten, som er afhængig af det bestiltes værdi, og hvortil varen leveres.

§ 6 Betaling

(1) Betaling følger i henhold til kundens valg via bankoverførsel (SEPA-basis-betalingsaftale), kreditkort, overførsel eller anden betalingsmåde. Spreadshirt forbeholder sig retten til at begrænse udvalget af betalingsmåder som kunden kan vælge imellem, afhængigt af ordrens værdi, området den skal sendes til eller andre saglige kriterier. Ved betaling via bankoverførsel (SEPA-basis-betalingsaftale) sender Spreadshirt forudanmeldelsen (Pre-notification) efter at bestillingen er afgivet i henhold til reglerne om bekræftelse af bestilling ( se § 3 afsnit 2). Debiteringen følger for de kontoførende bankinstitutter i Tyskland, Østrig og Spanien tidligst 1 dag efter advisering, ved kontoførende bankinstitutter i andre lande tidligst 5 dage efter tilsendt advisering.

(2) Såfremt den betalingsmetode der er valgt af kunden, på trods af aftalemæssig gennemførelse fra Spreadshirts side, ikke kan gennemføres, især fordi debitering af kundens konto i mangel af dækning af dennes konto, eller på grund af angivelse af forkerte data, ikke er mulig, skal kunden erstatte Spreadshirt eller tredjemand der er pålagt afviklingen af Spreadshirt, de heraf opståede meromkostninger.

(3) Spreadshirt er berettiget til, at benytte tredjemands servicydelser under afvikling af betalingen:

a) I tilfælde af kundens manglende betaling, må Spreadshirt overdrage sine fordringer til et inkassobureau og videregive de til betalingsafviklingen nødvendige personlige data til denne tredjemand.

b) I tilfælde af, at tredjemand involveres i betalingsafviklingen, anses betalingen fra Spreadshirts side først som udført, når beløbet i henhold til aftalen er stillet til rådighed for tredjemand, så tredjemand har ubegrænset rådighed over dette beløb.

(4) Kunden erklærer sig indforstået med udelukkende at modtage regninger elektronisk. Regningerne til kunden sendes pr. mail i PDF-format.

§ 7 Ejendomsforbehold

(1) Varen er Spreadshirts ejendom indtil udligning af de fordringer der tilkommer Spreadshirt. Er kunden erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov, forbeholder Spreadshirt sig ejendomsretten til alle leverede genstande til alle fra forretningsforbindelsens betalinger er modtaget.

(2) Kunden er forpligtet til at behandle varen omhyggeligt, indtil ejendomsretten overdrages til kunden.

§ 8 Reklamationsret

(1) Såfremt der foreligger en garantipligtig mangel, er kunden inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser, berettiget til at forlange kompensation, at hæve aftalen eller at reducere købsprisen.

(2) I tilfælde af returneringer på grund af mangler, betaler Spreadshirt også portoomkostningerne.

(3) Datakommunikationen via Internettet, kan iht. til det aktuelle tekniske niveau, ikke garanteres at være fejlfri og/eller til rådighed til enhver tid. Spreadshirt hæfter derfor ikke for, at online-tilbuddet altid og uafbrudt er til rådighed.

(4) Kundens rettigheder iht. til garantien forudsætter, at han/hun, såfremt kunden er handlende, har opfyldt sin pligt til undersøgelse og reklamation iht. § 377 i den tyske handelslov.

(5) Forældelsesfristen for garantifordringer for den leverede vare, er to år fra modtagelsen af varen. Hvis kunden er erhvervsdrivende, er forældelsesfristen et år.

§ 9 Ansvarsbegrænsning

(1) Spreadshirts erstatningsansvar retter sig i øvrigt efter de juridiske forskrifter, såvidt intet andet er bestemt i disse generelle forretnings- og leveringsbetingelser. Spreadshirt hæfter, uanset hvilken retsgrund, kun ubegrænset for erstatning ved forsæt og grov uagtsomhed. Derudover hæfter Spreadshirt ubegrænset ved simpel uagtsomhed for skader der stammer fra skader på liv, krop eller helbred. I tilfælde af simpel uagtsomhed og krænkelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (kardinalpligt), er Spreadshirts pligt til erstatning af en forudsigelig, typisk opstået skade, begrænset. Erstatningsansvaret iht. til den tyske produktansvarslov, berøres ikke af de ovenstående regler.

(2) Såvidt Spreadshirts erstatningsansvar er udelukket eller begrænset i disse generelle forretnings- og leveringsbetingelser, gælder dette personlige erstatningsansvar også for Spreadshirts ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere.

§ 10 Oplysninger om fortrydelsesret for forbrugere

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os (sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Telefon +49 (0) 341 25 049 946, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net) Deres beslutning om at gøre fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelses­fristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifterne forventes højst at beløbe sig til ca. 60 DKK.

De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

  • Til sprd.net AG, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net:
  • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*) /levering af følgende tjenesteydelser (*)
  • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
  • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
  • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
  • Dato

(*) Det ikke-relevante udstreges.

Undtagelser fra fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten bortfalder ved aftaler om levering af varer, der ikke er præ-producerede, og hvis fremstilling og bestemmelse beror på et individuelt valg fra forbrugerens side, eller som entydigt er tilpasset forbrugerens behov.

§ 11 Ophavsrettigheder til trykdesign, ansvarsfraskrivelse

(1) Hvis kunden fremsender sit eget motiv eller får anden indflydelse på produktet (tekst efter personligt ønske), forsikrer kunden over for Spreadshirt, at tekst og motiv ikke krænker tredjemands rettigheder. Eventuelle krænkelser af ophavsrettighed, personlighed eller navne, påhviler fuldt ud kunden. Kunden forsikrer desuden, at han/hun ved hjælp af produktets individualisering, ikke krænker andre af tredjemands rettigheder.

(2) Kunden fritager Spreadshirt fra alle fordringer og krav, der gøres gældende på grund af krænkelse af tredjemands rettigheder, for såvidt kunden skal varetage pligtforsømmelsen. Kunden erstatter Spreadshirt alle opståede retsomkostninger og andre skader.

§ 12 Tekniske og designmæssige afvigelser

Med udtrykkeligt forbehold for afvigelser i beskrivelser og oplysninger i vores brochurer, kataloger og andre skriftlige og elektroniske dokumenter med hensyn til stoffets beskaffenhed, farve, vægt, mål, form eller lignende kendetegn, såvidt disse er rimelige for ordregiveren, ved opfyldelse af aftalen. Der kan opstå rimelige årsager til ændringer på grund af almindelige svingninger og tekniske produktionsforløb.

§ 13 Databeskyttelse

Spreadshirt bearbejder kundens personlige data til et bestemt formål og i henhold til de lovmæssige bestemmelser. De personlige data der angives ved bestilling af varer (som f.eks. navn, e-mail-adresse, adresse, betalingsdata), anvendes af Spreadshirt til opfyldelse og afvikling af aftalen. Spreadshirt behandler disse data fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, som ikke tager del i bestillings-, udleverings- og betalingsproceduren. Kunden har ret til efter anmodning gratis at få oplysninger om personlige data, som Spreadshirt har gemt om kunden. Derudover har kunden ret til at få korrigeret fejlagtige data, spærring og sletning af sine personligt relaterede data, for såvidt der ikke står nogen juridisk opbevaringspligt i vejen for dette.

§ 14 Tvistbilæggelse

Europa Kommissionen stiller en platform til rådighed til online tvistbilæggelse (OTB), som kunder kan hente her. Vi ønsker ikke og er ikke forpligtede til at deltage ved voldgiftsprocedurer i tvistbilæggelsessager.

§ 15 Værneting - opfyldelsessted - lovvalg

(1) Opfyldelsessted for samtlige leveringer, er Spreadshirts hovedkontor i Leipzig.

(2) Såfremt kunden er erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov, en offentligretlig juridisk person eller handler om offentlig-retlig særformue, er Leipzig værneting. Spreadshirt er i dette tilfælde også berettiget til, efter Spreadshirts valg, at sagsøge kunden ved domstolen på kundens bopæl. Tilsvarende er gældende i tilfælde af, at kunden ikke har et almindeligt værneting til rådighed i Tyskland, flytter sin bopæl eller sit normale opholdssted ud af indlandet, eller hvis kundens bopæl eller sædvanlige opholdssted er ukendt, ved anlæggelse af retssagen, efter indgåelse af aftalen.

(3) Aftalen, i henhold til disse generelle forretnings- og leveringsbetingelser, er udelukkende underlag retten i Forbundsrepublikken Tyskland. UN-købelovens gyldighed er udelukket. Såfremt kunden er forbruger iht. § 13 i den tyske love om borgerlige retsforhold (BGB) og kundens sædvanlige opholdssted er i udlandet, forbliver tvingende bestemmelser i dette land uberørt.

(4) I tilfælde af, at nogle bestemmelser i disse generelle forretnings- og leveringsbetingelser er uvirksomme eller strider imod de lovmæssige regler, berøres aftalen i øvrigt ikke heraf.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os